Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete med dig som kund i centrum

Det bästa sättet att skydda sig från potentiellt förödande konsekvenser till följd av en brand är att arbeta proaktivt, samt vidta åtgärder för att minska konsekvenserna om en brand skulle uppstå. Great Security hjälper er att granska era brandskyddsbehov på ett systematiskt sätt för att sedan se till att det fungerar i praktiken och att ni uppfyller lagkrav som ställs enligt LSO 2003:778.

expand_more

Hitta din lokala butik eller kontor

expand_more

Brandskydd efter era förutsättningar

Great Securitys specialiserade Fire Prevention-team utgår alltid från kundens syfte med brandskyddet. Med detta som grund genomförs en nuläges- och behovsanalys för att kunna utforma rätt lösning för just er och era unika förutsättningar. Analyserna har stort fokus på brandrisker och dess sannolikhet samt eventuella konsekvenser.

Eftersom brandskyddet är beroende av en helhet ställer det även krav på kunskap inom många andra säkerhetsfunktioner som finns i en byggnad. Bred kunskap och ständig dialog med sakkunniga inom Great Security skapar en stabil och unik grund att nyttja vid bedömning av brandskydd som helhet. Som stöd för detta är även Great Security certifierad anläggarfirma brandlarm med egna behöriga brandlarmsingenjörer.

Vad säger lagen om brandskydd?

I alla typer av verksamheter finns lagkrav på systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Den som äger byggnaden och den som bedriver verksamhet i byggnaden är ytterst ansvariga för brandskyddet.

2 §  Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.” – Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Varje verksamhet ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete och dokumentera detta arbete. Inom verksamheten bör även en brandskyddsansvarig finnas. Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur lagkraven påverkar er och er verksamhet!

Så arbetar Great Security med systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Nulägesanalys

Fysisk kontroll av att brandskyddets alla delar fungerar enligt de krav som ställs i lagen samt att er SBA-organisation fungerar med de delar som detta innefattar.

Riskidentifiering

Inventering av risker som finns i verksamheten, dess sannolikheter och vilka konsekvenser riskerna kan leda till.

Rekommendation

Analys av kundens behov samt bedömningar av vilka risker som är acceptabla eller inte resulterar i en rekommendation med förbättrings- och åtgärdsförslag.

Åtgärder för brandskydd

Great Security genomför åtgärder som krävs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Exempel på åtgärder är uppdaterade rutiner och installationer av olika brandtekniska hjälpmedel baserat på behov och syfte.

Serviceavtal för SBA

Trygghet skapas bäst när det inbyggda brandskyddet kontrolleras systematiskt och löpande. Med Great Securitys serviceavtal uppnås detta med regelbundna brandskyddskontroller (med fysisk dokumentation alternativt digital plattform).

Serviceavtal Fire Prevention Komplett

Fire Prevention Komplett inkluderar, utöver brandskyddskontroll, även service, skötsel och funktionsprov av alla brandtekniska hjälpmedel som innefattas i fastigheten.

Great Control

Dokumentation är en viktig del av ert brandskyddsarbete. I vårt webbaserade verktyg Great Control har ni tillgång till all dokumentation på ett och samma ställe.

Utbildningar inom brandskydd

Great Security skapar trygghet genom att utbilda inom brandskyddsområden. Utbildningarna anpassas utifrån er specifika verksamhet.

Läs mer

Great Control – ert verktyg för att hantera SBA-arbetet

Systematiskt brandskyddsarbete kräver rätt dokumentation. För att göra det enkelt för dig som kund hanteras allt som rör ditt brandskydd i vårt webbaserade verktyg Great Control. Här samlas all dokumentation gällande egenkontroller och brandskyddsfrågor på ett och samma ställe. Verktyget innehåller klickbara ritningar med drag-and-drop-funktion och kan nås via din dator, surfplatta eller mobil. Kontakta oss så visar vi hur enkelt det är att hantera brandskyddsarbetet i Great Control!