Policy för informationsäkerhet

Great Security Solution Sverige AB, fortsättningsvis omnämnt som GSSS, är ISO 27001-certifierade och utgår från nedanstående policy.

Informationssäkerhet är de åtgärder som vidtas för att hindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs samt att information ska vara tillgänglig när den behövs.

Alla medarbetare hos Great Security Solution Sverige AB, fortsättningsvis omnämnt som GSSS, är ansvariga att följa policys i GSSS:s informationssäkerhetssystem och relaterade dokument samt skydda företagets informationstillgångar, konfidentiell information och immateriella tillgångar som ägs av GSSS samt all data som skapats inom GSSS:s tjänster eller som är tillämplig av dess kunder.

GSSS åtar sig att följa ingångna avtal och alla tillämpliga och gällande lagar och förordningar som gäller. Alla medarbetare på GSSS får kontinuerlig information och utbildning inom informationssäkerhet. Det är GSSS:s ambition att ständigt förbättra informationssäkerhetssystemet och anpassa det för verksamheten samt intressenter och kundkrav.