Policy för informationsäkerhet

Great Security Solution Sverige AB och affärsenheten Vision inom Great Security Sverige AB, fortsättningsvis omnämnda som GS, är ISO 27001-certifierade och utgår från nedanstående policy.

Informationssäkerhet är de åtgärder som vidtas för att hindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs samt att information ska vara tillgänglig när den behövs.

Alla medarbetare på platser certifierade för informationssäkerhet är ansvariga att följa policys i GS:s informationssäkerhetssystem och relaterade dokument samt skydda företagets informationstillgångar, konfidentiell information och immateriella tillgångar som ägs av GS samt all data som skapats inom GS:s tjänster eller som är tillämplig av dess kunder.

GS åtar sig att följa ingångna avtal och alla tillämpliga och gällande lagar och förordningar som gäller. Alla medarbetare på GS får kontinuerlig information och utbildning inom informationssäkerhet. Det är GS:s ambition att ständigt förbättra informationssäkerhetssystemet och anpassa det för verksamheten samt intressenter och kundkrav.